Gentoo Archives: gentoo-announce in January 2021

Subject From Date
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-17 ] Dnsmasq: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 18:00:46
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-16 ] KDE Connect: Denial of service Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 16:42:14
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-15 ] VirtualBox: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 16:40:10
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-14 ] Mozilla Thunderbird: Remote code execution Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 16:38:09
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-13 ] Chromium, Google Chrome: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 16:29:55
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-12 ] Wireshark: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Fri, 22 Jan 2021 16:27:33
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-11 ] Zabbix: Root privilege escalation Aaron Bauman Thu, 21 Jan 2021 19:35:16
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-10 ] Asterisk: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Tue, 12 Jan 2021 18:06:12
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-09 ] VirtualBox: Multiple vulnerabilities Aaron Bauman Tue, 12 Jan 2021 18:03:35
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-08 ] Pillow: Multiple vulnerabilities Sam James Mon, 11 Jan 2021 09:21:55
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-07 ] NodeJS: Multiple vulnerabilities Sam James Mon, 11 Jan 2021 09:18:59
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-06 ] Ark: Symlink vulnerability Sam James Mon, 11 Jan 2021 09:17:26
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-05 ] Chromium, Google Chrome: Multiple vulnerabilities Sam James Sun, 10 Jan 2021 09:33:00
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-04 ] Mozilla Firefox: Remote code execution Sam James Sun, 10 Jan 2021 09:31:19
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-03 ] ipmitool: Multiple vulnerabilities Sam James Sun, 10 Jan 2021 09:29:28
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-01 ] Dovecot: Multiple vulnerabilities Sam James Sun, 10 Jan 2021 09:25:19
[gentoo-announce] [ GLSA 202101-02 ] Firejail: Multiple vulnerabilities Sam James Sun, 10 Jan 2021 09:25:15