Gentoo Archives: gentoo-commits

From: Justin Lecher <jlec@g.o>
To: gentoo-commits@l.g.o
Subject: [gentoo-commits] repo/gentoo:master commit in: dev-python/
Date: Tue, 29 Mar 2016 20:17:02
Message-Id: 1459282584.a74de4ac3bbb5b3230ece3859b57412eef629521.jlec@gentoo
1 commit: a74de4ac3bbb5b3230ece3859b57412eef629521
2 Author: Justin Lecher <jlec <AT> gentoo <DOT> org>
3 AuthorDate: Fri Feb 26 08:39:53 2016 +0000
4 Commit: Justin Lecher <jlec <AT> gentoo <DOT> org>
5 CommitDate: Tue Mar 29 20:16:24 2016 +0000
6 URL: https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git/commit/?id=a74de4ac
7
8 dev-python: break lines at < 80 chars
9
10 Signed-off-by: Justin Lecher <jlec <AT> gentoo.org>
11
12 dev-python/metadata.xml | 7 ++++---
13 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)
14
15 diff --git a/dev-python/metadata.xml b/dev-python/metadata.xml
16 index cbb601a..6b3408a 100644
17 --- a/dev-python/metadata.xml
18 +++ b/dev-python/metadata.xml
19 @@ -22,15 +22,16 @@
20 z językiem programowania Python.
21 </longdescription>
22 <longdescription lang="nl">
23 - De dev-python categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het gebruik
24 - van de programmeertaal Python.
25 + De dev-python categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het
26 + gebruik van de programmeertaal Python.
27 </longdescription>
28 <longdescription lang="vi">
29 Nhóm dev-python chứa các thư viện và tiện ích liên quan
30 đến ngôn ngữ lập trình Python.
31 </longdescription>
32 <longdescription lang="it">
33 - La categoria dev-python contiene librerie ed utilità per il linguaggio di programmazione Python.
34 + La categoria dev-python contiene librerie ed utilità per il linguaggio
35 + di programmazione Python.
36 </longdescription>
37 <longdescription lang="pt">
38 A categoria dev-python contém bibliotecas, utilitários e