Gentoo Archives: gentoo-dev

From: Arfrever Frehtes Taifersar Arahesis <ffta@××.pl>
To: gentoo-dev <gentoo-dev@l.g.o>
Subject: [gentoo-dev] Suggestion: Globalness of some USE flags
Date: Thu, 31 Aug 2006 14:27:15
Message-Id: 44f6f1150af5b@wp.pl
1 I think that cairo, logrotate, openexr, udev and vnc USE flags should be global. These are now local USE flags.
2
3 Do you agree to change their globalness?
4
5 ----------------------------------------------------
6 Jak zerwaæ z dziewczyn±, która potrafi fruwaæ, przenosiæ
7 góry i przebijaæ wzrokiem stalowe pancerze? Uma Thurman
8 w komedii "MOJA SUPER EKSDZIEWCZYNA". Ju¿ kinach!
9 http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fmojasuperdziewczyna.html&sid=857
10
11
12 --
13 gentoo-dev@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-dev] Suggestion: Globalness of some USE flags Chris White <chriswhite@g.o>