Gentoo Archives: gentoo-doc-de

From: "Martin Bürger" <mbuerger@××××××××××××××.at>
To: gentoo-doc-de@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-de] aktuelles
Date: Sun, 14 Aug 2005 11:08:12
Message-Id: 200508141307.45614.mbuerger@edu.uni-klu.ac.at
In Reply to: Re: [gentoo-doc-de] aktuelles by "Martin Bürger"
Am Sonntag 14 August 2005 11:13 schrieb Martin Bürger:
> ich überprüfe mal /doc/de/handbook/2005.0/hb-install-network.xml
Ist im CVS. Ciao, -- Martin Bürger 1024D/27C9019B@××××××××××××××××××.at/~mbuerger/key.asc Key fingerprint = D10D 97EF 0C32 B337 5A12 0B6C 2D47 7575 27C9 019B