Gentoo Archives: gentoo-doc-de

From: "Martin Bürger" <mbuerger@××××××××××××××.at>
To: gentoo-doc-de@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-de] status - hb-install-sparc-medium.xml
Date: Sun, 04 Sep 2005 12:32:25
Message-Id: 200509041432.18416.mbuerger@edu.uni-klu.ac.at
In Reply to: Re: [gentoo-doc-de] status - hb-install-sparc-medium.xml by "Martin Bürger"
Hallo,
hatte zum Vergleich 
htdocs/doc/de/handbook/hb-install-sparc-medium.xml
geöffnet und hab' die Datei gespeichert, d.h. wurde im CVS 
fälschlicherweise aktualisiert (Header), sorry.

Ciao,
-- 
Martin Bürger
1024D/27C9019B@××××××××××××××××××.at/~mbuerger/key.asc
Key fingerprint = D10D 97EF 0C32 B337 5A12  0B6C 2D47 7575 27C9 019B

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-doc-de] status - hb-install-sparc-medium.xml Jan Hendrik Grahl <jhgz1@×××.edu>