Gentoo Archives: gentoo-doc-de

From: "Martin Bürger" <mbuerger@××××××××××××××.at>
To: gentoo-doc-de@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-doc-de] Runde 2: hb-install-amd64-medium.xml
Date: Tue, 16 Aug 2005 21:22:34
Message-Id: 200508162322.28857.mbuerger@edu.uni-klu.ac.at
In Reply to: Re: [gentoo-doc-de] Runde 2: hb-install-amd64-medium.xml by "Martin Bürger"
Aktualisiert und eingecheckt.

Ciao,
-- 
Martin Bürger
1024D/27C9019B@××××××××××××××××××.at/~mbuerger/key.asc
Key fingerprint = D10D 97EF 0C32 B337 5A12  0B6C 2D47 7575 27C9 019B

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-doc-de] Runde 2: hb-install-amd64-medium.xml Jan Hendrik Grahl <jhgz1@×××.edu>