Gentoo Archives: gentoo-doc-lt

From: Ernestas Liubarskij <e.liubarskij@×××××.com>
To: gentoo-doc-lt@l.g.o
Subject: [gentoo-doc-lt] Vertimai
Date: Tue, 23 Dec 2008 18:51:27
Message-Id: 4c3fcd4e0812231051r635303doc0f0c66a56dbe5e4@mail.gmail.com
Sveiki,

ið anksto sveikinu jus su artëjanèiomis ðventëmis, tikiuosi jas
praleisite turiningai ir linksmai. :)

Praëjo nemaþai laiko nuo ¥Gentoo" dokumentacijos vertimø pradþios.
Deja, turiu pripaþinti, jog pirminës idëjos realizuoti nepavyko. Kai
kam galbût pritrûko kantrybës, kitus atitraukë ávairûs darbai, o gal
tiesiog motyvacijos stoka. Að irgi naujø vertimø nebedarau, senokai
atnaujinau ir esamus.

Kreipiuosi norëdamas atsikratyti ¥neuþbaigtø darbø" naðtos. Kartas nuo
karto vis prisimenu, jog vertimai nutrûko dar teberusenant vilèiai
kada nors galiausiai juos uþbaigti. Bent jau að tokià viltá iðties
turëjau. Dabar mano, galbût ir kai kuriø ið jûsø, gyvenimas pasuko
kiek kita linkme. Taèiau neiðsipildæ lûkesèiai liko.

Norëjau suþinoti jûsø nuomonæ, ar verta gaivinti apmirusá projektà, ar
verèiau já visiðkai apleisti, palikti viskà esamoje padëtyje. Per
pirmàjá ðiø metø pusmetá ávairios lietuviðko vertimo dalys buvo
perþiûrëtos apie 2000 kartø
(http://www.gentoo.org/proj/en/gdp/tests/topdocs.xml). Net neþinau, ar
tai daug, ar maþai. Neásivaizduoju, kokiu bûdu þmonës suþinojo apie
esamus vertimus ir kiek naudos ið tos medþiagos gavo. Kaip manote, ar
prasminga atnaujinti vertimus? Ar pastangos bûtø vertos rezultatø?

Pats neturiu aiðkios iðankstinës nuomonës ðiais klausimais. Abu
variantai - pratæsti vertimus ar palikti viskà likimo valiai - turi
savø privalumø ir trûkumø. Visiðkai nutraukus projektà, galima bûtø
dràsiai apie já pamirðti ir savo jëgas skirti kitiems darbams, taèiau,
þinoma, iki ðiol atlikti vertimai galutinai prarastø savo vertæ.
Atgaivinus veiklà, veikiausiai bent jau paties vadovo (handbook'o)
vertimai pagaliau bûtø baigti ir, labai tikëtina, oficialiai prieinami
visuomenei, taèiau tam reikëtø skirti nemaþai pastangø bei laiko.

Manau, verta pamàstyti ir galø gale nuspræsti, ar prieð keletà metø
kilusi, bet iki pabaigos taip ir neágyvendinta idëja ðiuo metu dar
turi prasmës, ar jau nebe. Neþinau, kaip jûs, o að norëèiau turëti
arba aiðkø tikslà, jei nuspræstume tæsti vertimus, arba neturëti jokiø
nepagrástø vilèiø, jei idëjos ágyvendinimo bûtø visiðkai atsisakyta.

Dar kartà linkiu nuostabiai praleisti ateinanèias ðventes bei
ágyvendinti visus savo planus, kuriuos bûsite nusimatæ kitiems metams.

Lauksiu jûsø nuomoniø.

Pagarbiai
Ernestas Liubarskij