Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg
Date: Sat, 09 Dec 2006 22:00:47
Message-Id: 457B317A.1010904@centrum.cz
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg by Marek Turnovec
Dne 09.12.2006 17:23, Marek Turnovec pí¹e:

> No jo, jen¾e tohle je sice èeská klávesnice, ale QWERTZ. Na té se mi > pí¹e daleko hùø, ne¾ na QWERTY (první klávesnice, na které jsem se uèil, > byla anglická QWERTY, pak jsem se k tomu douèoval diakritiku jako na > èeském psacím stroji, ale Z a Y u¾ jsem mìl za¾ité jako na QWERTY). > > Tak¾e nìjak se tam to QWERTY musí specifikovat. Døív to byla samostatná > klávesnice (cz_qwerty - oproti cz). Ta funguje poøád, proto jste nemusel > nic mìnit. > > Jen¾e pøed nìjakou dobou se cz_qwerty zlikvidovalo a je to jako varianta > pro cz (XkbVariant).
Zaexperimentoval jsem se setxkbmap, a vskutku -- ta varianta je definovaná nìjak blbì. Jakákoliv varianta, která by mìla být podle /etc/X11/xkb/rules/xorg.lst pro èeskou klávesnici definovaná, dopadne takto:
> $ setxkbmap "us,cz" -variant ",qwerty" -option "grp:lwin_toggle,grp_led:scroll" > Error loading new keyboard description
Tak¾e kdy¾ si tu variantu vy¾ádáte v xorg.conf, zøejmì dojde k chybì pøi startu xkb a X-server zùstane v nìjakém podivném stavu, kdy klávesnici moc neovládá. Mo¾ná si prostì myslí, ¾e bì¾í xkb, jen¾e xkb ve skuteènosti nebì¾í. Pøepínání konzolí by podle man xorg.conf mo¾ná pomohlo Option "HandleSpecialKeys" "Always", ale aby byla èeská qwerty klávesnice pou¾itelná, je tøeba opravit chybu nìkde v definici varianty. Pokus s americkou klávesnicí:
> setxkbmap "us,cz" -variant "intl," -option "grp:lwin_toggle,grp_led:scroll"
fungoval, tak¾e samotná práce s variantami asi bude v poøádku, jen tìm definicím èeských variant nìco schází. Zjistil jsem, ¾e Slováci to mají v poøádku:
> setxkbmap "us,sk" -variant ",qwerty" -option "grp:lwin_toggle,grp_led:scroll"
a tak se mi nakonec podaøilo najít a porovnat /usr/share/X11/xkb/symbols/pc/cz a /usr/share/X11/xkb/symbols/pc/sk. Oprava byla kupodivu snadná:
> diff /usr/share/X11/xkb/symbols/pc/cz.stary /usr/share/X11/xkb/symbols/pc/cz > 81c81 > < include "cz(basic)" > --- >> include "pc/cz(basic)" > 94c94 > < include "cz(basic)" > --- >> include "pc/cz(basic)" > 103c103 > < include "cz(qwerty)" > --- >> include "pc/cz(qwerty)"
Mìjte se krásnì. Honza M. -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>