Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: cartman-lev@××××××.hu
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] nagyon furcsa alsa hiba
Date: Wed, 14 Jan 2004 18:57:01
Message-Id: 200401141955.47251.cartman-lev@sniper.hu
In Reply to: [gentoo-user-hu] nagyon furcsa alsa hiba by cartman-lev@sniper.hu
> A quka3-nak pl teljesen nincs hangja.
:)) quake3 -nak (szemét billenytűzet) -- gentoo-user-hu@g.o mailing list